کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش كارآموزي رشته وکالت مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه

گزارش كارآموزي رشته وکالت  مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه

دانلود گزارش كارآموزي رشته وکالت  مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات130

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد 

1.    «دفاتر حقوقي» 2.    دفاتر شعبات حقوقي شامل 1. دفتر ثبت عرايض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احكام يا دادنامه،       4. دفتر ثبت اجرائيه  3.    دفتر ثبت عرايض 4.    پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر كل در دفتر ثبت عرايض ثبت كه شماره  رديف دفتر ثبت عرايض به عنوان كلاسه پرونده منظور مي‌گردد. دفتر ثبت عرايض شامل شماره، رديف، تاريخ ثبت، مرجع ارسال كننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر كل، نتيجه اقدامات انجام شده مي‌باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرايض مدير دفتر دادگاه پرونده را از حيث هزينه دادرسي، مشخصات اصحاب دعوي و نسخ ثاني دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده يا خواندگان به علاوه يك، كنترل و بررسي و در صورتيكه دادخواست داراي نواقصي باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و يا عدم شناسايي خواهان مدير دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئين دادرسي مدني دادخواست خواهان را رد كه قرار صادره قطعي است و در صورتي كه دادخواست از حيث نشاني خوانده و يا هزينه دادرسي و كسري نسخ ثاني دادخواست و ضمائم و عدم تصديق ضمائم دادخواست مدير دفتر دادگاه طي اخطاريه‌اي به خواهان ضمن تسريع موارد نقص متذكر مي‌گردد كه ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايند. در صورت عدم رفع نقص مدير دفتر دادگاه به استناد ماده 54  قانون آئين دادرسي مدني دادخواست خواهان را رد كه قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي‌باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال كه دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت طرفين از ناحيه دادگاه صادر مي‌گردد. 5.    توضيح اينكه هزينه دادرسي در پرونده‌هاي غير مالي مبلغ 5000 ريال و در دعاوي مالي مبلغ 000/000/10 ريال به ميزان 5/1 درصد و به بالا 2% مي‌باشد.  6.    دفتر اوقات 7.    پس از تقديم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تكميلاً به دادگاه ارسال مي‌گردد كه دادگاه با دستور تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين و ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي خوانده يا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعيين اوقات كه شامل كلاسه پرونده، ساعات دادرسي، خواهان، خوانده، خواسته نتيجه دادرسي مي‌باشد. براي روز مقرر وقت دادرسي را تعيين و طي اخطاريه‌اي خواهان و خوانده يا خواندگان به دادرسي در موعد مقرر دعوت مي‌گردند كه نسخ ثاني دادخواست و ضمائم جهت خوانده يا خواندگان ارسال مي‌گردد. پس از اعاده اخطاريه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدير دفتر دادگاه اخطاريه را از حيث نحوه و كيفيت ابلاغ كنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات داراي 2 نوع وقت مي‌باشد كه يكي وقت مقرر كه به نحو فوق اقدام مي‌گردد و ديگري وقت نظارت كه تعيين وقت نظارت صرفاً جهت عدم ركود پرونده مي‌باشد.  8.    دفتر احكام يا دادنامه 9.    پس از صدور رأي از ناحيه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت كه شماره آن به عنوان شماره دادنامه يا راي مي‌باشد كه دفتر ثبت دادنامه شامل شماره رديف، تاريخ، شماره پرونده، تاريخ دادخواست، داد برده (محكوم له)، دادباخته يا (محكوم عليه)، خواسته، قاضي صادركننده رأي، تاريخ ختم رسيدگي، تاريخ صدور رأي و شرح دادنامه مي‌باشد. 10.    پس از صدور رأي و ثبت در دفتر دادنامه رأي صادره پس از تايپ و امضاي دادگاه جهت ابلاغ براي اصحاب دعوي ارسال مي‌گردد و در صورت  عدم قطعيت رأي و اعتراض از ناحيه معترض در صورت غيابي بودن رأي ثبت واخواهي در همان شعبه مي‌گردد و در خصوص اعتراض رسيدگي مي‌شود و در صورت تجديد نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجديد نظر ثبت و در صورتيكه تجديد نظرخواهي داراي نواقصي باشد مدير دفتر دادگاه موارد نقص را طي اخطاريه‌اي به تجديد نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوايح از ناحيه مدير دفتر اقدام كه موارد را طي اخطاريه به تجديد نظرخواه با ارسال نسخه ثاني دادخواست و ضمائم ابلاغ كه چنانچه پاسخي دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ كتباً اعلام نمايد. 11.    پس از انجام تبادل لوايح مدير دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌نمايد. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأييد رأي بدوي در مواردي كه خواسته دعوي از موارد اجرائي باشد بنا به درخواست خواهان يا محكوم له و دستور دادگاه اجرائيه صادر مي‌گردد. 12.    توضيح اينكه هزينه دادرسي در هر مرحله تجديد نظرخواهي براي خواهان 3% خواسته و براي محكوم عليه 3% محكومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي كشور  13.    دفتر ثبت اجرائيه 14.    پس از صدور رأي و قطعيت رأي صادره حسب درخواست محكوم له و دستور دادگاه توسط مدير دفتر اجرائيه صادر كه اجرائيه صادره پس از امضاء مدير و رئيس و يا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائيه ثبت كه شماره رديف به عنوان كلاسه پرونده اجرائي منظور مي‌گردد. 15.    اجرائيه صادره جهت ابلاغ به محكوم عليه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرايي جهت اجراي مفاد اجرائيه به اجراي احكام مدني ارسال مي‌گردد. 

فصل اول
گزارشات حقوقي
الف) دفاتر حقوقي
ب) دادگاه‌ عمومي (حقوقي)
ج) اجراي احكام مدني

فصل دوم
گزارشات كيفري
الف) دادگاه‌هاي عمومي (جزايي)
ب) اجراي احكام كيفري
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجديد نظر

فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده

فصل چهارم
گزارشات امور حسبي
دايره سرپرستي
 
فصل اول
گزارشات حقوقي
الف) دفاتر حقوقي
ب) دادگاه‌ عمومي (حقوقي)
1.    الزام به انتقال سند رسمي
2.    قرار تأمين خواسته
3.    درخواست طلاق غيابي
4.    تخليه
5.    صدور حكم توقف و ورشكستگي
6.    الزام به انجام تعهد
7.    ابطال سند
8.    الزام به انتقال سند
9.    اعسار از پرداخت ديه
10.    ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد
11.    مطالبه طلب
12.    استرداد اثاثيه منزل
13.    صدور حكم توليت
14.    تخليه
15.    خلع يد
16.    فسخ مبايعه‌نامه
17.    تخليه
18.    صدور حكم اصلاحي بر اساس گزارش اصلاحي في‌مابين طرفين
ج) اجراي احكام مدني
19.    مطالبه مهريه
20.    مطالبه خسارات وارده
21.    مطالبه طلب
22.    ابطال معامله ـ جلب ثالث
23.    تخليه ملك
24.    تقاضاي تأمين خواسته
25.    مطالبه سهم‌الارث
26.    فروش و افراز ملك مشاع
27.    قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع يد
28.    مطالبه ديه جراحات وارده
29.    فسخ قرارداد
30.    الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غير مجاز و مطالبه خسارت
31.    تعديل اجاره بهاء
32.    فك رهن
33.    فسخ معامله و استرداد خودرو
34.    رسيدگي به اخراج و مزاياي قانوني (مطالبه كاركرد)
35.    مزايده اموال منقول
36.    فسخ نكاح و مطاله نفقه
37.    مطالبه طلب
38.    مطالبه نفقه
39.    مطالبه اجرت‌المثل
40.    الزام به تسليم بيع
41.    تغيير مجراي لوله آب شرب و فاضلاب
42.    مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محكوميت‌هاي مالي و حبس محكوم عليه)
43.    اعسار از پرداخت هزينه دادرسي تجديد نظرخواهي
44.    حكم به افراز يك قطعه زمين مشاعي
فصل دوم
گزارشات كيفري
الف) دادگاه‌هاي عمومي (جزايي)
45.    فروش مال غير
46.    ترك انفاق
47.    صدور چك بلامحل
48.    تصرف عدواني
49.    استفاده از سند مجعول
50.    فروش مال غير و كلاهبرداري
51.    فحاشي و ورود به عنف
52.    اعسار از پرداخت ديه
53.    سرقت تعزيري
54.    فروش مال غير
55.    ترك انفاق
56.    قرار منع تعقيب
57.    صدور چك بلامحل
58.    ايجاد مزاحمت
59.    رابطه نامشروع
60.    خيانت در امانت
61.    تقاضاي الزام خوانده نسبت به تحويل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندي
ب) اجراي احكام كيفري
62.    قتل عمد
63.    شهادت خلاف واقع
64.    آدم‌ربائي توأم با اذيت و آزار
65.    اختلاس اعمال ماده 277 قانون آيين دادرسي كيفري
66.    اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي
ج) دادگاه انقلاب
67.    نگهداري غير مجاز اسلحه
68.    حمل و استفاده از مواد مخدر
69.    آزادي مشروط
70.    قاچاق چوب
71.    سلاح شكاري
72.    كشف مواد مخدر در زندان
د) دادگاه اطفال
73.    سرقت
74.    ممانعت از تحصيل كودك
75.    ولگردي
76.    مخدوش نمودن شناسنامه
77.    عدم ثبت واقعه ازدواج
78.    زناي غير محصنه
79.    خودداري از كمك به مصدوم صحنه تصادف
80.    و) دادگاه تجديد نظر
81.    كلاهبرداري
82.    صدور چك وعده‌دار موضوع ماده 13
83.    اثبات مالكيت
84.    چك بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
85.    ايراد ضرب و شتم عمدي
86.    جعل
87.    عمل منافي عفت و فحاشي و ايراد ضرب و جرح عمدي

فصل سوم
گزارشات خوانواده
دادگاه خانواده
88.    تقسيط محكومٌ به
89.    طلاق (خلع)
90.    مطالبه مهريه
91.    الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
92.    اهداء جنين
93.    طلاق (به لحاظ حرج)
94.    اثبات نسب
95.    دستور موقت مبني بر عدم خروج از كشور
96.    طلاق (رجعي)
97.    نفقه
98.    طلاق ـ خلع يد
99.    تغيير نام كوچك
100.    قرار تأمين خواسته
101.    فرزند خواندگي
102.    تمكين
103.    گواهي عدم امكان سازش
104.    الزام به استرداد وسايل شخصي
105.    توقيف عمليات اجرايي
106.    مطالبه نفقه آينده
107.    طلاق توافقي (رجعي)
108.    طلاق توافقي (خلع)
109.    طلاق (مبارات)
110.    درخواست اجاره ازدواج
111.    قرار موقوفي تعقيب
112.    استرداد جهيزيه
113.    الزام به تهيه مسكن عليحده
114.    تقاضاي ازدواج مجدد
115.    فسخ نكاح
116.    حضانت دائم
117.    گواهي رشد
118.    تعيين وضعيت ملاقات
119.    بذل مدت ازدواج موقت
120.    طلاق خلع
فصل چهارم
گزارشات امور حسبي
دايره سرپرستي
121.    نصب امين
122.    اعلام فوت
123.    قيوميت
124.    اعلام حجر
125.    تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت
126.    حفظ و نگهداري اموال بلاصاحب و بلا وارث
127.    حفظ و نگهداري اموال غائب مفقودالاثر
128.    اعلام مفقوديت
129.    اعلام حجرپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
520_363786_2968.zip514.1k