کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش کارآموزی رشته وکالت كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه ، همدان و ايلام

گزارش کارآموزی رشته وکالت  كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه ، همدان و ايلام

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت  كانون وكلاي دادگستري استانهاي كرمانشاه ، همدان و ايلام بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 330

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

 « مشخصات گزارش » وقت رسيدگي : 9/6/81 مرجع رسيدگي : شعبه 23 دادگاه عمومي همدان  كلاسه پرونده : 81/23/472 طرفين دادرسي : نصرت الله محمودي ـ محمدحاج حسيني      موضوع : تخليه     گردش كار  آقاي نصرت الله محمودي دادخواستي تقديم دادگستري  همدان نموده است وچنين مرقوم داشته : احتراماً باتوجه به اينكه طبق اجاره نامة مورخ 10/5/79 منزل مسكوني به پلاك ثبتي 136/15 بخش 3 همدان خود را به مدت يكسال به خواندة دعوي اجاره دادم متأسفانه پس ازانقضاء مدت اجاره خواندة دعوي حاضر به تخليه نمي باشد اينك با تقديم  دادخواست حاضر تقاضاي رسيدگي وصدورحكم مقتضي مبني بر الزام خوانده به  تخليه عين مستاجره رادارم . ضمائم دادخواست : فتوكپي مصدق اجاره نامه ، سند مالكيت پس ازابطال هزينة دادرسي قانوني پرونده ازسوي معاونت محترم قضايي جهت رسيدگي به شعبة بيست و سوم  دادگاه عمومي همدان ارجاع مي گردد. رياست محترم شعبه چنين دستورمي دهد : دفترثبت كلاسه وقت رسيدگي تعيين و اخطاريه جهت حضور در جلسه دادگاه به طرفين ارسال گردد . وقت رسيدگي براي روز 9/6/81 تعيين ميگردد و اخطارية طرفين دادرسي حسب مادة 67 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ واقعي ميگردد . « جلسة دادگاه » به تاريخ 9/6/81 دروقت مقرر جلسة دادگاه باحضورخواهان آقاي نصرت الله محمودي وخوانده آقاي محمد حاج حسيني تشكيل است . دادگاه خطاب به خواهان چنين اظهارمي دارد : درخصوص دعوي خودبه طرفيت خوانده هرمطلبي داريدمشروحاً بيان نمائيد . خواهان اظهارمي دارد همانگونه كه دردادخواست نيزعنوان شده است بنده منزل خود را در تاريخ 10/5/79حسب يكبرگ اجاره نامة عادي جهت سكونت به خواندة دعوي اجاره داده ام عليرغم منتفي شدن مدت اجاره متأسفانه خوانده محترم ازتخليه وتحويل ملك خودداري نموده است واينك باتقديم اين دادخواست تقاضاي تخلية ملك موصوف رادارم ضمناً تقاضاي صدورحكم مبني برالزام خوانده به اجرت المثل ايام تصرف ايشان خارج ازمدت قرارداد را دارم . دادگاه خطاب به خواندة دعوي ازمفاددادخواست خواهان اطلاع حاصل نموديد دفاعيات خود را بيان داريد؟ خوانده چنين اظهارمي دارد كه : اگر چه اينجانب مستأجر خواهان ميباشم و ملك مذكور را مطابق قرارداد عادي اجاره نموده ام وآن را پس از انقضاء تخليه ننموده ام ليكن ازآنجائيكه بنده كارگري بيش نيستم لذا ازخواهان تقاضاي استمهال جهت پيداكردن مسكن مناسب را نمودم كه ايشان به طورشفاهي نيز پذيرفته اند . دادگاه خطاب به خواهان : درخصوص ادعاي خوانده مبني بردادن مهلت به وي چه ميگوئيد؟  خواهان جواباً اظهارمي دارد قبول ندارم ايشان ظرف دو الي سه روز مقرر بود ملك را خالي و تحويل دهند . دادگاه پس ازاستماع اظهارات طرفين ختم رسيدگي رااعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . « رأي دادگاه » درخصوص دعوي آقاي نصرت الله محمودي به طرفيت آقاي محمد حاج حسيني دائربرتخلية عين مستأجره يك واحدمسكوني بپلاك ثبتي 136/15 بخش 3 همدان نظربه محتويات پرونده ومستندات ابرازي خواهان واحراز رابطه استيجاري فيما بين خواهان وخوانده و انقضاء مدت اجاره ، دعوي خواهان را ثابت تشخيص داده و مستنداً به مواد 1 و15 قانون روابط موجر ومستأجرسال 1376 و494 قانون مدني حكم به تخليه مورداجاره از يد خوانده صادر واعلام مي نمايد رأي صادره حضوري وظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد . « نظريه »‌ درخصوص پروندة حاضر چندمطلب حائزاهميت است : 1-    همانگونه كه خواهان محترم درجلسة دادگاه اظهارداشته علاوه برتقاضاي تخلية ملك مذكوردرخواست اجرت المثل ايام تصرف مستاجرخودراداشته است بطوريكه در رأي صادره مشهود است قاضي محترم بدون توجه به ماده 98 قانون آئين دادرسي مدني كه مقرر مي دارد خواهان مي تواندخواستة خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزون آن يا تغيير نحوة دعوي ياخواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعوي طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد . 2- مطلب دوم اينكه چون دعوي مستند به اقرار خوانده مي باشد لذا مطابق تبصره ذيل ماده 321 قانون آئين دادرسي مدني رأي صادره قطعي مي باشد كه اين امر نيز در رأي مورد توجه قرار نگرفته است . پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
574_364633_9073.zip764.8k