کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات كيفري وحقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز

گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات كيفري وحقوقي  كانون وكلاي دادگستري مركز

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات كيفري وحقوقي  كانون وكلاي دادگستري مركز بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 511

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

شعبه سوم دادگاه عمومي كرج  تاريخ جلسه :24/11/79              شماره پرونده : 77/3/2168  نام طرفين دادرسي : خواهان : حسن فرجي          خوانده :1. محمد جوانمردي 2. نصراله لاله  موضوع : ابطال سند  1ـ آقاي حسن فرجي دادخواستي عليه آقاي محمدجوانمردي بر دادگستري كرج بدين مضمون ارائه مي كند كه اينجانب در مورخ 24/10/73 شمسي 5/1 دانگ متاع از پلاك ثبتي 423/163 از خوانده رديف اول خريداري نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دليل وجود روابط دوستانه  و صميمانه و مشكلات اداري تاكنون مبادرت به اخذ سند رسمي نقل و انتقال ننموده ام و اخيراً متوجه گرديدم كه خوانده رديف دوم از همين موضوع سوء استفاده نموده و پلاك مرقوم را در مورخ 3/5/79 كل مبيع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملكي بنده را به خوانده رديف دوم واگذار نموده است و ايشان نيز با تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مي نمايد و با اخذ حكم و طي مراحل قانوني سند مالكيت اخذ نموده است اينك با تقديم دادخواست و ارائه تصويري از دادنامه قطعيت يافته دائر بر كلاهبرداري بر فروش پلاك مرقوم ازناحيه خوانده رديف يك بدون مجوز قانوني تقاضاي ابطال سندمالكيت صادره به نام خوانده رديف دوم و پرداخت خسارات قانوني را دارم .  2ـ حسب استعلام دفتر كل از شعبه محترم بدوي دائر بر وجود سابقه رسيدگي در آن شعبه در خصوص تنظيم سند رسمي فيما بين خواندگان رديف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستري به شعبه بدوي ارجاع و پس از ملاحظه رئيس شعبه دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ به طرفين جهت رسيدگي داده مي شود و طرفين با حضور در دادگاه به دفاعيات مي پردازند  . 3ـ خواهان خواسته خود را مشروحاً تبيين مي نمايد و صدور حكم را  درخواست مي نمايد خوانده رديف اول مدعي مي گردد كه از خواهان اجازة فروش داشته است و در اين خصوص شهودي حاضر به ارائه شهادت براي اثبات صدق ادعاي ايشان مي باشند و تقاضاي احضار آنها را مي نمايد و خوانده رديف دوم نيز اعلام مي دارد با حكم دادگاه بدوي مالكيت ايشان بر پلاك مرقوم محرز و مسلم است و تباني خواهان و خوانه براي بردن مال وي مي باشد .  4ـ با اظهارات طرفين و اسقاط حق استماع تصميم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوي ولف آن به پرونده مي نحن فيه ( پرونده قطعيت يافته دائر بر الزام به تنظيم نيز رسمي فيما بين خواندگان رديف 1 و 2 ) و نيز ارسال پرونده ارسال پرونده كيفري را از شعبه 102 دادگاه جزايي مي نمايد و بدين مضمون انشاء مي نمايد كه پس از رفع نياز اعاده مي گردد و پرونده نيز مقيد به وقت احتياطي باشد .  5ـ نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتياطي تعيين  و نيز دستور ارسال پرونده هاي مورد نظر را تنظيم و به امضاء رئيس شعبه مي رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداري از آنها مشخص مي گردد كه در پرونده هاي ياد شده اولاً حكم قطعي دائر بر الزام به تنظيم سند رسمي 6 دانگ پلاك مرقوم صادر شده است و ثانياً حسب پرونده كيفري خوانده رديف 1 به حكم قطعي به تحمل كيفر حبس محكوم شده است. كه با وجود احكام يادشده دادگاه با تعيين وقت رسيدگي مجدد به دعوت طرفين مي نمايد و در جلسه نهايي و اعلام ختم جلسه رسيدگي و رد درخواست خوانده رديف 1 مبادرت به انشاء راي مي نمايد : راي دادگاه : در خصوص دادخواست خواهان آقاي حسن فرجي عليه خواندگان رديف 1 و 2 دائر بر ابطال سند 5/1 دانگ پلاك ثبتي 423 فرعي از 163 واقع در سرحد آباد كرج نظر به اظهارات خواهان و رويت پرونده هاي استنادي مشاراليه بالاخص پرونده كيفري استنادي و دادنامه قطعيت يافته دائر بر فروش مال غير از ناحيه خوانده رديف 1 و دفاعيات بلاوجه خواندگان رديف 1 و 2 دادگاه خواسته خواهان را مقرون به جهت تشخيص و حكم به ابطال 5/1 دانگ سند پلاك مرقوم را صادر مي نمايد راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر مي باشد . نظريه :  1ـ خواهان دادخواستي تحت عنوان ابطال سند مالكيت تقديم دادگاه مي دارد و خواسته خود آنها مقيد به آن مي نمايد در صورتي كه حسب ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني و نيز ازباب قاعده لا ضرر و تبيب مي توانست خواسته خود را عام تر و گسترده تر نمايد و علاوه بر آن مطالبه خسارت دادرسي را نيز نمايد كه نسبت به اين امر كوتاهي نموده است .  2ـ به نظر مي آيد وفق ماده 8 قانون آئين دادرسي نحوه طرح دعوي قابل ايراد و تأمل است و قاضي محترم بدوي نيز لازم مي آيد نسبت به اين امر توجه نمايد بدين مضمون كه هيچ مقام اداري يا رسمي حق تغيير راي دادگاه را ندارد مگر همان دادگاه و با توجه به طرف قانوني آن كه در مانحن فيه طريقه صحيح طرح دعوي در قالب اعتراض ثالث بر دادنامة بدوي مي باشد يعني بايد خواهان صريحاً بردادنامه بدوي اشاره و متعرض آن مي گرديد نه اينكه تنها به عنوان مستند دعوي به آن اشاره نمايد كه اين گونه تصميم گيري بر خلاف مقررات قانوني مي باشد و اصالت احكام لامتزلزل مي نمايد . 3ـ حسب ماده 296 قانون آئين دادرسي مدني بايدنكاتي در دادنامه رعايت شود كه آن عبارت از اصول و جهات و مستندات راي صادره است كه متاسفانه در دادنامه صادره اين امر رعايت نشده است .

                     فهرست مطالب

                                      مجموعه
                            گزارشات كيفري وحقوقي

صفحه         موضوع              تاريخ محكمه      محكمه               كلاسه
_______________________________________________________
1    ابطال سند                 24/11/79     شعبه 3         77/3/2168
5    ايرادضرب وجرح عمدي        27/11/79     شعبه3            79/3/1490
12    خيانت درامانت             1/12/79    شعبه 3         79/3/604ك
15    تقسيم سهم الارث وفروش منزل     18/12/79      شعبه 3         78/3/1031
19    تغيير نام                 23/12/79     شعبه 16    79/16/1156ح
23    تعديل اجاره بها             28/12/79    شعبه 16        79/16/9538ح
27    افراز                     8/1/80        شعبه 16       78/16/1013
31    مزاحمت تلفني             18/1/80     شعبه 3        80/3/6
35    الزام به تنظيم سند رسمي         20/1/80    شعبه 16    79/16/1240
40    خريد مال مسروقه             27/1/80    شعبه 3        80/3/67
46    كلاهبرداري                 5/2/80        شعبه 3     80/3/129
53    خلع يد                 9/2/80        شعبه 16    78/16/366
59    سرقت اتومبيل             23/2/80    شعبه 3        79/3/1626
64    مطالبه                     26/2/80    شعبه 16    79/16/1432
71    ابطال اجرائيه                 7/3/80        شعبه 16    79/16/1239     
75    تحويل مبيع                 19/3/80    شعبه 16    79/16/864
78    ممانعت از حق             24/3/80    شعبه  3    80/3/364
82    بي احتياطي در استفاده از سلاح     29/3/80    شعبه 3        80/3/271
87    كلاهبرداري                 2/4/80        شعبه 3        80/3/397
90    توقيف عمليات اجرائي         14/4/80    شعبه 16    80/16/406
94    استرداد اتومبيل             19/4/80    شعبه 16    79/16/1794
97    جعل اسناد رسمي             25/4/80    شعبه 3        80/3/4176
10    تصرف عدواني             7/5/80        شعبه 3        80/3/580
113    فسخ مبايعه نامه             11/5/80    شعبه 16    80/16/1859
121    خيانت در امانت             23/5/80    شعبه 3     80/3/82
129    مطالبه                     30/5/80    شعبه 16    80/16/56
133    ترك انفاق وايرادضرب وجرح عمدي 20/6/80    شعبه 3        80/3/620
137    تصادف منجر به فوت         23/6/80    شعبه3        9/3/898ك
140    تخليه                     25/6/80    شعبه 16    80/16/645
145    مطالبه                     27/6/80    شعبه 16    80/16/234
149    قبول فرزند خواندگي             1/7/80        شعبه 16    79/16/1936
152    مطالبه                     3/7/80        شعبه 16    79/16/1596ح
156    سرقت چك                 16/7/80    شعبه 3        80/3/1086
162    نزاع دسته جمعي             24/7/80     شعبه 3     80/3/534
170    سرقت                     1/8/80        شعبه 3        80/3/923    
176    شركت در ايراد صدمه عمدي و    5/8/80             شعبه 3        80/3/463
    تخريب
180    مطالبه وجه                 20/8/80    شعبه 2        80/2/258ح
184    ابطال نظريه به كميسيون ماده 12    28/8/80    شعبه 2        80/2/48
    زمين شهري
188    اجازه فروش                 3/9/80        شعبه 16    80/16/802ح
192    مطالبه وجه                 11/9/80    شعبه 16    80/16/878
201    تنفيذ وصيتنامه             13/9/80    شعبه 16    79/16/1413ح
205    جعل                    17/9/80    شعبه 3        79/3/1400ك
211    تخليه                     6/10/80    شعبه 16    79/16/1453
215    فسخ قولنامه                 10/10/80    شعبه 16    80/16/273
219    انتقال مال غير (منافع)            18/10/80    شعبه3        80/3/229ك
222    تحويل مبيع                 30/10/80    شعبه 16    79/16/1351
226    شركت در سرقت             16/11/80    شعبه 3        79/3/1321    
237    اجازه انتقال سند             18/11/80    شعبه 16    78/16/1710
243    اعتراض ثالث                 29/11/80    شعبه 16    80/16/185    
247    مطالبه                     30/11/80    شعبه 16    80/16/252
252    ابطال قرارداد                 5/12/80    شعبه 16    80/16/1160
257    دعوي تقابل به خواسته خلع يد     13/12/80    شعبه 16    78/16/765
    (دعوي اصلي الزام به تنظيم سند )
262    نزاع وايراد ضرب وجرح عمدي     19/12/80    شعبه 3     80/3/1412ك    
270    جعل واستفاده از سند مجعول        25/12/80    شعبه 3        77/3/458ك    
279    تنظيم سند                 18/1/81     شعبه 16    80/16/178    
284    مطالبه                     22/1/81    شعبه 16    80/16/703
289    خلع يد                 2/2/81        شعبه 3        78/3/2213     
292    ابطال سند                 9/2/81        شعبه 3        80/3/1961
296    شركت در نزاع دسته جمعي         24/2/81    شعبه 3        80/3/2062
301    سرقت                     29/2/81    شعبه 3        81/3/30
305    تخليه                     8/3/81        شعبه 2     79/2/1550
310    مطالبه وجه                 11/3/81    شعبه 2     80/2/1076
315    تخريب عمدي واخلال درنظم عمومي13/3/81    شعبه3        80/3/1601    
319    ايراد صدمه ومزاحمت         25/3/81    شعبه3         80/3/2025    
323    تنظيم سند رسمي وتفكيك وفك رهن8/4/81    شعبه3        81/3/7ح
330    تحصيل مال مسروقه             10/4/81    شعبه 3     80/3/946    
335    تقسيم ماترك                 22/4/81    شعبه 3        80/3/302    
340    انتقال منافع مال غير             29/4/81    شعبه3         80/3/248    
345    مطالبه                     7/5/81     شعبه 3        80/3/63    
350    چك                     14/5/81    شعبه 3        81/3/126    
353    تخليه                     6/7/81        شعبه 3     80/3/96    
358    الزام به فروش عين مستاجره         7/7/81        شعبه 3        79/3/1019

362    ممانعت از حق             16/7/81    شعبه 25    80/25/11131

366    كلاهبرداري                 21/7/81     شعبه 25    81/25/12

 371    مطالبه خسارات قراردادي         3/8/81        شعبه3        81/3/762

376    مطالبه وجه                 10/8/81    شعبه 3        81/3/205

382    تصرف عدواني             14/8/81    شعبه 25    80/25/444

385    ورود به عنف                 24/8/81    شعبه 25    80/25/719

390    فسخ قرارداد                 3/9/81        شعبه 3        80/3/1119

395    ابطال قرارداد                 10/9/81    شعبه 3        80/3/1410

399    آدم ربائي                  16/9/81    شعبه 25    81/25/463

403    ايجاد مزاحمت                23/9/81    شعبه 25    81/25/117

406    الزام به تحويل مبيع             2/10/81    شعبه 3        81/3/813

410    مطالبه وجه                 7/10/81    شعبه 3        80/3/1117

415    ضرب و جرح جمعي             14/10/81    شعبه25    81/25/981

419    جعل                     24/10/81    شعبه 25    80/25/1317
428    الزام به تنظيم سند خودرو         4/11/81    شعبه3        81/3/7

433    الزام به فروش مال مشاع        8/11/81    شعبه 3        80/3/1519

437    فروش مال غير             18/11/81    شعبه 25    80/25/1012

441    فحاشي                 26/11/81    شعبه25    81/25/235

444    تخليه                     2/12/81    شعبه 3        80/3/963

448    الزام به اجراي مفاد داوري         4/12/81    شعبه 3         81/3/714

452    ضرب وجرح                 16/12/81    شعبه 25    81/25/1120

455    تخريب                 16/12/81    شعبه 25    80//25/93

460    پرداخت اقساط اتومبيل (وجه )    1/6/81        شعبه 3        80/3/1384    

463    الزام به انتقال                 3/6/81        شعبه 3     81/3/592

470    هتك حرمت                 8/6/81        شعبه 25     81/25/335

474    كلاهبرداري                 22/6/81    شعبه25    79/25/117

479    مطالبه خسارت تاخيروتاديه درچك    16/1/82    شعبه 3        81/3/149    

484    ابطال عمليات اجرائي             16/1/82    شعبه 3        80/3/713

488    سرقت از اتومبيل             23/1/82    شعبه25    80/25/1719

492    خيانت در امانت             27/1/82    شعبه 25    80/25/809

497    مطالبه سفته                 14//82     شعبه 3        81/3/387

501    مطالبه وجه                 22/2/82    شعبه 3     81/3/979

506    كلاهبرداري (تورخارجي)        30/2/82    شعبه 25    80/25/1312

511    سرقت                     30/2/82    شعبه 25    80/25/109پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
575_364639_9375.zip334.4k