کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها

 دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها

 دانلود درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها کامل وآماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 27

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است

  اهداف کلی : 

آشنایی دانش آموزان بامحبث آمار  اهداف جزئی :  آشنایی دانش آموزان باچگونگی با جمع آوری داده ها وچگونگی نمایش داده ها از طریق نمودارهای مختلف.  اهداف رفتاری:  درفرایند آموزش این درس دانش آموزان باید بتوانند:  1)بامفهوم آمار آشناشوند.(سطح دانش )  2)انواع نمودارها وکاربردآنان رانام ببرند.(سطح دانش)  3)بتوانندشکل نمودارهای مختلف راترسیم کنند.(سطح مهارت)  4)بتواننداین نمودارهارابااستفاده از مقوایاکاغذ بسازند.(سطح مهارت)  5)علاقه مند باشندکه این علم رانیزبه دیگران آموزش دهند.(سطح نگرش)  6)علاقه مندباشندکه این علم رادرزندگی روزمره خود بکارببرند.(سطح نگرش)     رفتارورودی :  درساعت مشخص معلم درزده ووارد کلاس می شودبچه ها از جای خود بلندمی شوندوصلوات می فرستندسپس معلم باخواندن این بیت که (به نام خدای گل و شاپرک،خداوند پروانه های قشنگ)که نشانگر شروع هرکاری بانام خداوند است به دانش آموزان سلام و احوال پرسی می کند بدین صورت که :  معلم :سلام دخترای گلم     -     دانش آموزان :سلام    -  معلم :حالتون خوبه بچه ها ؟     -   دانش آموزان :بله   -  معلم :صبحابه خورید عزیزا؟     -     دانش آموزان :بله     -    معلم :پس چرااین قدر بی حالید وبلند جواب نمی دیدپس یه بار دیگه ازتون می پرسم دخترای گلم صبحانه خوردند ؟        -       دانش آموزان این بار بلندترجواب می دهندو می گویند:بله    -   معلم :آفرین به شما هاکه این قدرزنگ باهوشید.  سپس معلم جهت ایجاد توجه از دانش آموزان می خواهدکه چشمان خود رابازتر کنند واطراف خود رابازتر کنندو اطراف خودراخوب ببینندکه آیا کسی از دوستانشان غیبت کرده است یانه.بعدازروی دفترحضوروغیاب اسامی دانش آموزان رامی خواند واز آنان می خواهدکه بلند حضور خود رااعلام کنند معلم در تمام این روند باید به دانش آموزان توجه کند واگر ازنظروضع روانی دانش آموزای مشکلی داشت درباره ی مشکل او بپرسد.     ارزشیابی تشخیصی :  معلم قبل از شروع درس جدید تکالیف جلسه قبل دانش آموزان را نگاه می کند سپس دانش آموزان راپای تخته آورده و می خواهدکه مسائل کتاب راحل کنند واز دانش آموزان دیگر می خواهدکه با دقت به جوابها نگاه کنند تاببینند آیا جوابهادرست است یا نه.سعی می شود از تمامی دانش آموزان پرسش به عمل آید ویااینکه ازدانش آموزانی که دچار ضعف واشکال هستند پرسش به عمل آید و با کمک دانش آموزان زرنگ و راهنمایی معلم به جواب های درست برسند.  اجرای تدریس:  معلم بچه ها روبه 3گروه تقسیم می کندوبه هریک از گروهایکی از اشکال راکه بامقواتهیه کرده است رابه نماینده ی آن گروه می دهد این اشکال عبارتنداز(میله ای،مستطیلی،دایره ای) سپس روبه دانش آموزان کرده ومی گویدکه برای کتاب ریاضی خود یک دفترکارتهیه کنندوبرای کتاب ریاضی خودیک دفترکار تهیه کنند وبرای این که این دفتر با بقیه ی دفترهای درسی خود اشتباه نشودآن راجلدبگیرندسپس ازهر یک از گروه ها می خواهدکه رنگ مورد علاقه ی خودرابنویسندبعدازنماینده ی هرگروه می خواهدکه پای تخته کلاس آمده وتخته رابه 3قسمت تقسیم کندونام هریک ازگروه ها رابالای آن بنویسدسپس رنگهای مورد علاقه ی هر گروه رادر قسمت های مشخص شده بااستفاده از مدادرنگی هر دانش آموز در تابلوبجسباند.بعدازآن معلم ته دانش آموزان می گویدکه چگونه از بین این همه رنگ یکی رابه عنوان دفترکار ریاضی خودانتخاب کنند بعداز دادن فرصت 2دقیقه از گروه ها نظر خواهی می کند که اکثرگروه ها پاسخ خواهند دادکه رنگی راکه بیشترازهمه انتخاب شده است رابه عنوان رنگ جلددفترکارریاضی خودانتخاب کنند در ضمن نبایدفراموش کردکهآن اشکالی را که معلم به دانش آموزان داده است جهت ایجادنظم ودقت برای پاسخگویی به سوالات است وبایددرصورت پاسخ به سوالات ابتدااشکال خودرابالاببرند.سپس معلم ازنماینده کلاس میخواهد که پای تابلو آمده وجدولی بکشدسپس رنگهارابنویسدوتعدادانتخاب شده ی آنان رانیز به همراه چوب خط کنارآنان بنویسدبعدازآن روبه بچه هاکرده ومیگویدکه به غیرازاین راه به نظر شما چطورمی توان راه دیگری راجهت انتخاب جلددفترکارریاضی ایجادکرد چون در این جدول ممکن است دراین جدول دویاسه رنگ بیشترین تعدادانتخاب راداشته باشندپس از دادن فرصت 2دقیقه دوباره نظرگروه ها را می پرسیم که این سری گروهاینظرمی دهندکه ازبین این دویاسه رنگ که بیشترین انتخاب راداشته انددوباره گروه هادست به انتخاب بزندامابااین تفاوت که تعدادرنگهاکمترشده اندسپس دوباره ازنماینده ی کلاس می خواهیم که همانند نمونه اول جدولی راتهیه کندوهمراه چوب خط تعدادرنگهایی را که انتخاب شده است رانشان دهدبعدازآن که رنگ دفترکارریاضی مشخص شدمعلم ازگروه هامی پرسدکه جدولی راکه درابتداکشیده اندباجدولی راکه درسری دوم رسم کرده اند چه تفاوتی بایکدیگردارندوکدام یک بهتراست دوباره پس ازدادن فرصت ازگروه هاپرسش به عمل می آیدوگروهابه این پاسخ می رسندکه چون درجدول اول تعدادرنگهازیادبوده است پس انتخاب بهترین رنگ دشواراست امادرجدول دوم چون تعدادرنگهامحدودمی شود راحت تروبهترمی توانیم رنگ مورد نظرراانتخاب کنیم بعدازآن معلم خودتوضیحات کامل ودقیق رامی دهدبدین صورت که به این جمع آوری اطلاعات وسازماندهی وبررسی آنان علم آمارمی گویند.برای مقایسه وبررسی بهترداده های آماری ازانواع نمودارها (میله ای،مستطیلی،دایره ای)استفاده می کنندسپس ازنماینده ی هرگروه می خواهیم که پای تخته کلاس آمده وعلامت گروه خودرابرروی تابلوبچسباندبعدازآن معلم دوباره توضیح می دهدکه هریک ازاین نمودارهاکارایی متفاوتی دارندبه طورمثال نمودارمیله ای بهترین نموداربرای مقایسه کردن تعدادوپیداکردن بیشترین وکمترین داده هاو...است.آنچه که درآمارمهم است انتخاب نمودارمناسب برای موضوعات موردنظراست واین که نموداری که بتوان ازآن بهترین نتایج راخارج کرد.  ارزشیابی تکوینی:  معلم می تواندپس ازتدریس این درس ازدانش آموزان چنین سوالاتی رابپرسدکه :  1)علم آمارراتعریف کنند.(سطح دانش)  2)انواع نمودارهارابه همراه کاربردشان راتوضیح دهند.(سطح دانش)  3)اشکال مختلف نمودارهارابتوانندبکشند.(سطح مهارت)  4)اشکال مختلف نمودارهارابتوانندبااستفاده ازمقواویاکاغذبسازند.(سطح مهارت)  5)ایامی توان این علم رادرزندگی روزمره هم به کار برد.(سطح نگرش)  رفع نقص واشکالات:  معلم درتمامی طول تدریس ازدانش آموزان پرسش به عمل می آورد ویااین که ازدانش آموزانی که احساس می کند دچارضعف ویااشکال هستندپرسش می کنداز طریق راهنمایی ویاارجاع دادن به دانش آموزان زرنگ ترمشکلات این دانش آموزان رارفع کند.  ارائه تکلیف خلاقانه :  معلم ازدانش آموزان می خواهدکه سوالات وتمرینات کتاب خودراحل کنندهمچنین برای جلسه ی بعدآمارتعدادپسران ودختران اقوام خودرابه طوردقیق همراه بارسم نمودارتهیه کنند.      

آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه  
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو  )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
193_469029_7362.zip4.6 MB