کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها

 دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها

 دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها کامل وآماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 29

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است

  اهداف کلی آموزش:

آموزش ریاضی مقایسه اعداد  اهداف جزئی آموزش  مقایسه اعدادچهاررقمی بااستفاده ازنمادهای  >=<  درست کردن اعدادچهاررقمی بااستفاده ازچرتکه اعداد  مقایسه کردن اعداددبااستفاده ازچرتکه  مقایسه اعدادبدون استفاده ازچرتکه  جمع وتفریق اعدادچهاررقمی  اهداف رفتاری  دانش آموزان بتوانند بااستفاده ازجدول ارزش مکانی اعدادراباهم مقایسه کنند(دانشی)  دانش آموزان بتواننداعدادچهاررقمی رامقایسه کرده وبااستفاده ازجدول ارزش مکانی جمع وتفریق مربوط به آن هاراانجام دهند(دانشی)   دانش آموزان بتوانند اعدادراازجدول خارج کرده وجمع وتفریق کنند(مهارتی)  دانش آموزان بتوانندروش آموخته شده رادرحل مسئله به کارگیرند(دانشی)  دانش آموزان برای فهمیدن درس ازخودعلاقه نشان دهند(نگرشی)  دانش آموزان بااحترام به سخنان معلم گوش دهند(نگرشی)    رفتارورودی  سلام  سلام دخترای مهربون حالتون خوبه     بله ... خداروشکرکه همتون خوبید  خوب تامن وسایلموجابه جاکنم شماتکالیفتون روبذاریدروی میز اماقبلش حضوروغیابی داشته باشیم دخترگلم زهرافاطمه جون سیمین جون ...  گروه نسترن: تکالیفتون رسم انواع خط هاونام گذاری آن هابود آفرین کارتون عالی بود  گروه مریم: تکالیف شمااندازه گیری اضلاع شکل هاومحاسبه محیط آن ها بوسیله نوشتن جمع برای آن هابود کارتون روخیلی تمییزومرتب والبته درست وبادقت انجام دادید  گروه یاس :تکلیفتون حل مسائل مربوط به اندازه گیری سطح ومساحت شکل هابودبله خیلی بادقت انجام دادید افرین به شمادخترای گلم  گروه لاله: تکلیف شمادرست کردن مربع ومستطیل بااستفاده ازمقوا بودکه بایدمحیط ومساحت آن هارونیز محاسبه میکردید شکلاتون روخیلی بادقت وقشنگ درست کردیدمحاسبتون هم کاملا درسته بارک الله به دخترای باهوشم  گام اول درتدریس گانیه  ایجادانگیزه  چون دخترای خوبی بودیدوتکالیفتون روعالی انجام دادید میخوام براتون یه قصه بگم  یه روزعلی کوچولو میخواست تکالیفشوانجام بده همینطورکه داشت کیفشومیگشت تامدادوپاک کنشودربیاره یهو دیدپاک کن ومدادش نیست هرچی گشت اوناروپیدانکردتااینکه خسته شدوخیلی ناراحت موضوع روبه مامانش گفت مامان علی کوچولوبه اون گفت چراحواسشوجمع نکرده ووسایلشوگم کرده علی ازمامانش معذرت خواهی کردوقول دادکه دیگه تکرارنمیشه مامانش به اون پول دادتابره ازفروشگاه لوازم اتحریر مدادوپاک کن بخره علی کوچولو باشادمانی به مغازه رفت وبه اقای فروشنده گفت یک پاک کن ومدادمیخوام فروشنده به اودادوگفت قیمت مدادوپاک کن روروی هم به علی کوچولوگفت ولی علی کوچولوازفروشنده خواهش کردکه قیمت هرکدوم روجداگانه بگه فروشنده پاسخ دادمداد1425تومان وپاک کن 1250تومان علی کوچولو داشت فکرمیکردکه قیمت کدوم بیشتره ؟وهم چنین حساب میکردببینه مدادوپاک کن روی هم چقدمیشه؟  گام دوم درتدریس  آگاه ساختن ازهدف  دخترای من درس امروزروخوب گوش کنید تابتونید بفهمید علی کوچولو چطورقیمت وسایل روحساب کرد خوشتون اومدازقصه دانش آموزان:بله  گام سوم گانیه درتدریس  یادآوری پیش نیازها ارزشیابی تشخیصی  بچه های گلم جلوی من چی میبینید؟چرتکه اعداد که مثل جدول ارزش مکانی میمونه  افرین حروفی که اینجانوشته نشانه کدوم ارزش مکانی اعداداست؟ه یعنی هزارها ص صدگان د دهگان وی یکان آفرین حالا میتونیددعدد 852 رودرچرتکه هاتون نشان دهید؟  افرین دخترای باهوشم  گام چهارم درتدریس گانیه  ارائه محرک  چرتکه یکی ازدانش آموزان راگرفته وکمی راجع به درس به آن هاتوضیح میدهیم  بعدازدانش آموزان میخواهیم درگروه باچرتکه های خوداعدادمختلف راتمرین کرده  وروی برگه بنویسندومقایسه کنند درمرحله بعدمعلم تعدادی سوال باتوجه به متن وکمی فراترازآن مانندسوالات زیرراکه ازقبل طراحی کرده بین اعضای تیم توزیع میکند وازآنهامیخواهدبه صورت فردی به سوالات پاسخ دهند       1-برای مقایسه دوعدد3425و3431 ابتدادوعددراباحذف رقم های یکان دهگان وصدگان وقراردادن صفربه جای آن هابنویسیدومقایسه کنید  حالا باحذف رقم های یکان ودهگان بنوسیدومقایسه کنید  حالاباحذف رقم های یکان دوعددرابنویسیدومقایسه کنید  کدام حالت هامناسب تراست چرا؟  2-عددهای نوشته شده درهرسطررابه ترتیب ازکوچک به بزرگ بنویسید  4010    4000 4020 40085  1318 1315  1313    1319  1316  علامت >=< بگذارید  4000    987    4970    5020    90+47    137   3-حاصل جمع وتفریق هاراباتوجه به نمونه بدست آورید   3241            5431  1127    1408  4241    7438    8947  6145    5634  1438  4-مهردادداخل کیف پول خودرانگاه کرد دواسکناس 1000تومانی یک اسکناس 2000تومانی ودواسکناس 500تومانی داشت مهردادچقدرپول داشت؟    پس ازپاسخگویی معلم برگه هاراجمع اوری کرده وارزشیابی رابه صورت فردی لحاظ میکند  درمرحله بعدازفراگیران میخواهدکه همان سولات رابه صورت گروهی پاسخ دهند ومعلم دوباره سوالات راجمع اوری کرده وارزشیابی رابه صورت گروهی لحاظ میکند  نیازبه تلاش بیشتر     قابل قبول     خوب     خیلی خوب     اسامی گروه ها                             نسترن                          مریم                          یاس                          لاله     گام پنجم معنی دارکردن تمام جملات رمزگذاری شده  خوب حالا سرگروه گروه نسترن بیادپای تخته وبرای بچه هاتوضیح بده که چگونه سوال یک برگه روحل کردند؟  یکی ازاعضای گروه مریم پای تابلوبیاد چگونگی حل سوال دورابرای بچه هاتوضیح بده  هریک ازاعضای  گروه یاس سوال سه رابرای بچه هاحل کرده ومراحل حل ان راتوضیح دهند  مهشیدازگروه لاله پای تابلوبیادوسوال 4روبرای بچه هاحل کنه وتوضیح بده چه جوری به پاسخ رسیده است؟  بارک الله به همه ی گروه هاکارتون فوق العاده خوب بودیه دست به افتخارخودتون بزنیدویه دست دیگه به افتخارمهشیدکه خیلی خوب پیشرفت کرده بزنید  گام ششم فراخوان عملکرد  بچه هاچرتکه هاتون روروی میزبگذاریدوبه سوالات من پاسخ بدید  2تاحلقه قرمزو3تاحلقه زردو2تاحلقه سبزو5تاحلقه آبی میشه چه عددی؟  3325 حالا4تاحلقه قرمزو2تاحلقه زردو4تاحلقه سبزو2تاحلقه آبی میشه چند؟4242  افرین حالاکدوم بزرگتره؟4242 آفرین به دخترای گلم ازاین تمرین چه چیزی رویادگرفتیم؟ یادگرفتیم که چگونه عددهاروباهم مقایسه کنیم وهم چنین عددی که رقم هزارهای آن بیشتره بزرگ ترازدیگری است واعدادی که همه رقم هایش مثل هم هستندباهم مساویند آفرین خیلی خوب یادگرفتید  گام هفتم تدارک بازخورد  خوب بچه هاحالااعداد4025با3451روباهم مقایسه کنید افرین  گام هشتم ارزیابی عملکرد  خوب به این جمع وتفریقی که روی تخته نوشتم توجه کنیدهرگروهی که زودترجوابوبدست بیاره جایزه داره     4254    5524  3141    3215  ازتعدادزیادی میخواهیم که آن راپای تخته حل کنند  گام نهم افزایش یادگیری ومروردرس  خوب 7تاحلق قرمزبا5تاحلقه زردو4تاسبزمیشه چند؟7540  4تاقرمزو4تازردو3تاسبزو6تاآبی میشه چند؟4436  کدوم بزرگتره ؟7540 حالاکی میتونه بگه قیمت مدادوپاک کن علی کوچولوچقدرشد؟  2675  تکالیف خلاقانه  بارسم شکل چینه دردفترخود عددهاراباهم مقایسه کنیدجمع وتفریق مربوط به آن هارابنویسید

آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه  
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو  )
زمان بندي نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
194_469038_5133.zip4.6 MB