کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تولیدبرنامه ریزی تولید سیستم تولید چند سایت با استفاده از مدل سازی ترکیبی

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تولیدبرنامه ریزی تولید سیستم تولید چند سایت با استفاده از مدل سازی ترکیبی

مقاله ی ترجمه شده ی رشته مدیریت تولیدبرنامه ریزی تولید سیستم تولید چند سایت با استفاده از مدل سازی ترکیبیProduction planning of a multisitemanufacturing system by hybrid modelling-فایل ترجمه به صورت ورد وقابل ویرایش میباشد

برای دریافت رایگان اصل مقاله اینجا کلیک کنید

چکیده

  این مقاله با بازدارنده های ظرفیت و درخواست چند محصول و چند دوره ناپایدار به مسئله میزان تولید و زمان بندی (LSSP) سیستم تولید چند سایت می پردازد. (LSSP) با یک مدل سازی ترکیبی حل می شود که از ادغام یک مدل برنامه ریزی خطی صحیح مختلط و مدل شبیه سازی به دست می آید. روش مدل سازی ترکیبی به منظور آزمایش استراتژی تولید محلی و همچنین جهانی برای حل LSSP مورد نظر اتخاذ می شود. مدل پیشنهادی به زنجیره تامین سیستم تولید چند سایت از تجهیزات ترمز گیری برای صنعت خودروسازی اعمال می شود. راه حل های به دست آمده از مدل ترکیبی براساس استراتژی تولید محلی و یا جهانی با طرح تولید مرجع واقعی مقایسه می شوند. این روش می تواند با اتخاذ استراتژی مشترک به جای استراتژی رقابتی و یا تولید به فرایند تصمیم گیری کمک کند.    کلمات مهم: برنامه ریزی تولید، مدل سازی ترکیبی، مدیریت زنجیره تامین  1.    مقدمه  ادغام و همزمانی جریان اطلاعات و مطالب سایت های تولید متعلق به زنجیره تامین (SC) مشخصاتی هستند که سازمان های صنعتی نوین به شدت نیازمند آن هستند.  گروه های صنعتی خودروسازی به منظور تضمین معامله مطلوب بین رضایت مشتری و هزینه های تولید تغییرات ساختاری موجود در سیستم های تولید خود را ارائه می کنند (هاگ و روم، 1996؛ پروف، 2000). راه حل رایج این موضوع برون سپاری است. باتوجه به این دیدگاه استراتژیک، پیمان کاران اصلی عرضه کنندگان را از مراحل مهندسی و توسعه محصولات جدید درگیر می کنند. تولید کنندگان خودرو بیش از پیش به عرضه کنندگان وابسته می شوند. بررسی آسیب پذیری در زنجیره تامین کارخانه سازنده ماشین اروپایی در اندازه متوسط (اسونسون،2000) نشان داد بی نظمی هایی که هم سطح پیمانکاران فرعی ظاهر می شود جریان روبه پایین و رو به بالا موجود در زنجیره تامین را افزایش می دهد. درنتیجه، سطح عمیق تر تلفیق و همکاری درمیان تولیدکنندگان اتومبیل و پیمانکاران فرعی برای جلوگیری و یا کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین توصیه می شود. بسیاری از تولید کنندگان فرایند دخلی خود را به طور موفقیت آمیزی با مشتریان و عرضه کنندگان خارجی موجود در SC واحد ادغام می کنند (فرولیچ و وستبروک، 2001).  باید به طورپیوسته در روابط مشتری و عرضه کننده تجدید نظر شود؛ اطلاعات و دانش استراتژیک تمایل دارند نسبت به گذشته که روابط صنعتی عمیق تری را ترغیب می کردند درمقیاس بزرگتری در میان تولید کنندگان به اشتراک گذاشته شوند.  سه سطح ادغام زنجیره تامین در تنظیم سیاست های زمانبندی موجود در مطالعه وی و راجسکی (2000) مشخص می شود. سیاست «نزدیک بینانه» زمانی رخ می دهد که عضو رده بالا تنها هزینه های انعطاف پذیر داخلی را درنظر بگیرد. سیاست «بینابینی» هزینه های انعطاف پذیر نزدیک ترین اعضا به رده ارشد زنجیره تامین را درنظر می گیرد. در نهایت، سیاست «کلی» هزینه های انعطاف پذیر توسعه یافته برای تمام اعضای زنجیره تامین را درنظر می گیرد.  زمانی که عرضه کنندگان درگیر SC های متفاوت هستند عامل بیشتر پیچیدگی رخ می دهد. باتوجه به چنین دیدگاهی، روش منسجم مدیریت زنجیره تامین (SCM) به جای روش رقابتی درمیان افرادی که به لحاظ حقوقی مستقل اما به لحاظ اقتصادی و راهبردی وابسته به SC هستند مستلزم روش مشترک است (کریستوفر و توویل، 2000). هدف اصلی SCM مبتنی بر ایجاد ترکیب رقابت و همکاری مطلوب درنظر گرفته شده به عنوان ویژگی اصلی شبکه های درون شرکت است (فول و بیوز، 2000). تنوع احتمالی در تقاضای محصول و همچنین دفعات حمل و نقل و تولید به طور فزاینده ای به عنوان منبع اصلی عدم اطمینان درنظر گرفته می شود (شابریز و وایت، 2000).   دراین مقاله، نویسندگان پس از بررسی مدل های زنجیره تامین موجود در منابع (بخش 2) باتوجه به زنجیره تامین سیستم تولید چند سایت که قطعات تجهیزات ترمزگیری را برای صنعت خودرو تولید می کنند یک نمونه صنعتی ارائه می کنند (بخش 3). مدل ترکیبی مطرح شده که شامل مدل تحلیلی و مدل شبیه سازی است در بخش 4 توضیح داده می شود. این مقاله بر روی بررسی روش درخواست تنوع احتمالی تمرکز می کند که می تواند در صورت اتفاق استراتژی بهینه سازی محلی و جهانی به طور متفاوت بر عملکردهای فنی و اقتصادی کل سیستم تولید تاثیر بگذارد. درنهایت نتایج در بخش 5 ارائه می شوند.   2.    مدل سازی زنجیره تامین معمولا SCM به مسائل راهبردی و عملیاتی می پردازد. اهداف SCM در سطح راهبردی عمدتا مبتنی بر حل مسائل تخصیص منابع است. اهداف اصلی دنبال شده در سطح عملیاتی عبارتند از بهینه سازی میزان تولید، ریزدارایی ها و سطوح خدمات.  تحقیقات اخیر درمورد منابع علمی به کاربرد روش شناسی های جدید برای مثال، هوش مصنوعی، سیستم های خبره و شبکه های عصبی موجود در SCM می پردازد (فالکرسون، 1997؛ فاکس و همکاران، 2000؛ وو، 2001). طبقه بندی اخیر مدل های SC در مطالعه سابری و بیمون (2000) ارائه شده است. نویسندگان مدل های قطعی و احتمالی را رده بندی می کنند. مدل اول اساسا شامل مدل های تحلیلی برای برنامه ریزی ریاضی است (کوهن و لی، 1988؛ توماس و گریفین، 1996). مدل دوم، برای مثال مدل های شبیه سازی و فازی، باتوجه به تنوع احتمالی متغیرهای زنجیره تامین درصدد تسخیر عدم اطمینان محیط زنجیره تامین هستند (لی و بیلینگتون، 1992؛ پتروویک و همکاران، 1998).  درحال حاضر، برخی تحقیقات به منظور الحاق مزایای ارائه شده توسط هریک از آنها در رویارویی با مسائل پیچیده برروی ادغام روش شناسی های متفاوت مدل سازی تمرکز می کنند. مدل های تحلیلی به دنبال راه حل هایی برای ارزیابی مقادیر بهینه متغیرهای تصمیم مطابق با هدف فنی- اقتصادی مورد نظر هستند. با این حال، به دلیل فرضیه های اولیه بازدارنده به طور کلی زمینه های کاربرد راه حل های ارائه شده محدود است. از طرف دیگر، مدل های شبیه سازی که با صراحت تصادفی بودن متغیرهای تولید درون زا و برون زا را درنظر می گیرند بیشتر مستعد تسخیر حرکات سیستم واقعی هستند اما معلوم می شود که برای حل مسائل بهینه سازی مناسب نیستند.  بوز و پکنی (2000) سبک معماری یکپارچه متشکل از مدل های پیش بینی و بهینه سازی را مطرح کردند که هردو از طریق مدل شبیه سازی برای کنترل عدم قطعیت و دینامیک های SC ها به هم متصل هستند.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
modiriat-tolid_480802_5127.zip1 MB