کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته حسابداری گزارش و افشاء كنندگان گزارش

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته حسابداری گزارش و افشاء كنندگان گزارش

دانلود مقاله ی ترجمه شده ی رشته حسابداری گزارش و افشاء كنندگان گزارشUniform Audit & Accounting Guideفایل ترجمه بافرمت ورد وقابل ویرایش میباشد

برای دریافت رایگان اصل مقاله   اینجا کلیک کنید

فصل نهم:

گزارش و افشاء كنندگان گزارش: گزارش هاي حسابرسي ممكن است تفسير كند انواعي از فرمت ها و سبك ها را هنگام انجام حسابرسي هزينه هاي غيرمستقيم حسابرس بايد تهيه كند گزارشي از صورت وضعيت هزينه هاي غيرمستقيم و يك گزارش از كنترل هاي داخلي. مثالهاي ارائه شده بعدي اين گزارشهايي كه ما سفارش مي كنيم براي استفاده بوسيله بخش حسابرسان انتقال حكومت و شركت هاي حسابداري عمومي در هنگام انجام حسابرسي هاي هزينه هاي غيرمستقيم شركت هاي مشاوره اي مهندسي. انجمن آمريكايي اصلي حكومتي و ادارات انتقالي (AASHTO) كميته حسابرسي و كنسول آمريكايي شركت هاي مهندسي (AcEc) كميته انتقال تهيه كرده‏اند و تصويب شده‏اند براي استفاده بعدي نرخ هزينه هاي غيرمستقيم قالب هاي گزارشي حسابرسي را براي شركت هاي كنسولگري مهندسي شكل استفاده اين قالب گزارشي بوسيله حكومت اصلي و حسابرسان بخش انتقالي و شركت‏هاي حسابداري عمومي بصورت گسترده اي زياد خواهد كرد فهم و مطلوبيت اين گزارش ها را هنگامي كه توزيع مي‏شوند براي شركت هاي كنسول‏گري و فدرال، دولت و نمايندگان محلي كه قرارداد ميكند براي خدمات حرفه‏اي آنها. آن مهم است براي حسابرسان براي فهميدن اينكه هر هزينه غيرمستقيم حسابرسي بايد كاهش يابد مطابق با استانداردهاي قبول شده حسابرسي عمومي و استانداردهاي حسابرسي مالي در ادامه با استانداردهاي حسابرسي دولتي منتشر شده بوسيله mptroblcr  عمومي ايالات متحده آمريكا همچنين برنامه هزينه هاي غيرمستقيم بايد تهيه شود مطابق با اصول تشريح شده حسابداري در قسمت 31 قوانين نگهداري مركزي. گزارش همراه با برنامه هزينه هاي غيرمستقيم: گزارش حسابرسان مستقل در برنامه هزينه هاي غير مستقيم (هيات هدايت كنندگان «روساي» شركت) ما حسابرسي كرده ايم برنامه هزينه هاي غيرمستقيم را براي با سال مدل پايان يافته در 31 دسامبر 1999. اين وضعيت مسئوليت مديريت شركت است. مسئوليت ما براي فهم يك عقيده روي اين وضعيت اساسي شده حسابرسي ما است. ما كاهش داديم حسابرسي مان را مطابق با استانداردهاي مورد قبول حسابرسي عمومي و استانداردهاي حسابرسي مالي در ادامه با استانداردهاي حسابداري دولتي منتشر شده بوسيله comptroller عمومي ايالات متحده آمريكا. اين استانداردها نياز به اين دارد كه ما برنامه ريزي كنيم و انجام دهيم حسابرسي را براي بدست آوردن اطمينان قابل دليل درباره اينكه آيا صورت وضعيت آزاد از اشتباهات كالا است. يك حسابرسي شامل بهترين همراه با اصول ست مدرك مقادير گزارش و افشاء كنندگان در برنامه هزينه هاي غيرمستقيم است. يك حسابرسي همچنين شامل ارزيابي اصول حسابداري مورد استفاده و تخمين هاي مهم ساخته شده بوسيله مديريت مي‏باشد. بروي هم رفته ارزيابي به خوبي ارائه صورت وضعيت هاست. ما عقيده داريم كه حسابرسي ما ارائه ميدهد يك اصول قابل دليل براي عقيده ما. همراهي كردن صورت وضعيت تهيه شده بود بر اساس اصول تمرينات توضيح داده شده حسابداري بوسيله بخش 31 قوانين نگهداري فدرال (FARs) و ديگر حكومت‏هاي مركزي ويژه و قواعد دولتي كه بحث شده در يادداشت 2 است، و نامزد نيست براي اينكه يك ارائه در مطابقت با اصول پذيرفته شده حسابداري عمومي باشد. به عقيده ما صورت وضعيت ارجاع شده به منصفانه ارائه مي شود، در همه كالاها ملاحظه مي كند. نيروي كار مستقيم ريشه منافع و هزينه‏هاي اداري عمومي شركت براي سال مالي پايان يافته در 31 دسامبر 1999 بر اساس اصول حسابداري تشريح شده در يادداشت2. در مطابقت با استانداردهاي حسابرسي دولتي، ما منتشر كرده ايم يك گزارش را در تاريخ 4 آوريل 2000، همراه با توجهات ما به كنترلهاي داخلي شركت و موافقت آن با قوانين و قواعد. اين گزارش تنها نامزد براي استفاده و اطلاعات شركت و نمايندگان دولت يا ديگر مشتريان مرتبط شده با قراردادهاي بكارگيري اصول هزينه هاي قواعد نگهداري فدرال است و نبايد استفاده شود براي هيچ هدف ديگر.  گزارش همراه با كنترل داخلي: شرايط غير قابل گزارش: گزارش مستقل حسابرسان همراه با كنترل هاي داخلي (هيات رئيسه شركت) ما حسابرسي كرده ايم برنامه هزينه هاي غيرمستقيم شركت را براي سال مالي پايان يافته در 31 دسامبر n199 و منتشر كرده ايم گزارش مان را بر روي تاريخ 4 آوريل 2000. ما تبديل كرده ايم حسابرسي مان را در مطابقت با استانداردهاي عمومي پذيرفته شده حسابرسي و استانداردهاي حسابرسي مالي در ادامه با استانداردهاي حسابرسي دولتي منتشر شده بوسيله comptroller عمومي ايالات متحده آمريكا. قبول از آن جائيكه قسمتي از بدست آوردن اطمينان قابل دليل درباره اينكه اين است كه آيا برنامه شركت آزاد است از اشتباهات صورت وضعيت كالا، ما تست هايي در قبول شركت با قيود خاص قوانين قواعد و قراردادها انجام داديم. شامل قيود قابل اجرا بخش هاي 31 قواعد نگهداري فدرال، عدم قبول با آنهايي كه مي توانند داشته باشند يك تاثير مستقيم و تاثير كالا روي تعيين مقادير برنامه. اگرچه ارائه يك عقيده روي قبول با اين قيود يك هدف حسابرسي ما نبوده و بنابراين ما انتظار نداشتيم از اين گونه عقيده‏ها، نتايج قسمت ما افشا شد همراه با مقاومت هاي غير قبول كه مورد نياز هستند براي اينكه گزارش شوند بر طبق استانداردهاي حسابرسي دولتي. كنترل داخلي روي گزارش مالي: در برنامه ريزي و انجام حسابرسي مان، ما متوجه كنترل داخلي روي گزارش مالي شديم به منظور تعيين روشهاي حسابرسي مان براي هدف ارائه يك عقيده روي برنامه و براي ارائه اطمينان همراه با كنترل داخلي روي گزارش مالي. مديريت شركت مسئول است براي تخمين و نگهداري كنترل داخلي روي گزارش مالي. در اجراي اين مسئوليت، تخمين ها و قضاوت ها بوسيله مديريت مورد نياز هستند براي ارزيابي منافع مورد انتظار و هزينه هاي مرتبط با كنترل داخلي روي گزارش مالي. اهداف كنترل داخلي روي گزارش مالي هستند براي ارائه مديريت با دلايل مورد قبول، اما مطلق نيستند، اطمينان از اينكه دارائي ها محافظت مي شوند برخلاف هزينه ها از اجازه ندادن استفاده يا غير حالت، و آن معاملات اجرا مي‏شود در تطابق با قواعد نگهداري فدرال بخش 31.  به دليل محدوديت هاي ذاتي در هر ساختار كنترل داخلي، اشتباهات يا بي نظمي ها ممكن است با اين وجود اتفاق بيفتند و كسر نشوند. همچنين، پروژه ارزيابي هر ساختار براي دوره‏هاي آينده موضوع است براي ريسك روشهايي كه ممكن است نامناسب باشند، زيرا تغييرات در شرايط يا شرايط قابل اجراي طراحي و عمل رويه ها و روشهايي كه ممكن است بدتر شوند براي هدف اين گزارش، ما طبقه بندي كرده‏ايم كنترلهاي داخلي مهم را روي گزارش هاي مالي در طبقه بندي هاي زير:  پرداخت هاي نقدي و صورت حقوق بگيران. توجه ما به كنترل داخلي روي گزارش مالي نبايد لزوماً افشاء كند همه موضوعات را در كنترل داخلي روي گزارش مالي كه ممكن است سستي كالا باشد. سستي يك كالا شرايطي است كه در آن طراحي يا عمل يك يا بيشتري از اجزاء كنترل داخلي كاهش نيابد براي سطح نسبتاً پائين تر ريسك كه اشتباهات صورت وضعيت در مقاديري كه بايد كالا شود در رابطه با صورت وضعيت هاي مالي كه حسابرسي مي‏شوند ممكن است اتفاق بيفتد و آشكار نشود در حد يك دوره زماني بوسيله كارمندان در جريانهاي معمولي انجام توابع حواله شده‏شان. ما يادداشت كرديم كه مواد شامل كنترلهاي داخلي روي گزارش مالي و عمل آن نمي‏شود كه ما توجه مي‏كنيم به اينكه سستي مواد باشد. اين گزارش تنها نامزد براي استفاده و اطلاعات شركت و نمايندگان دولت يا ديگر مشتريان مرتبط شده با قراردادهاي بكارگيري اصول هزينه. قواعد نگهداري فدرال است و نبايد استفاده شود براي هيچ هدف ديگري گزارش همراه با كنترل داخلي: با شرايط قابل گزارش كه ضعف هاي كالا هستند.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
41_490218_7300.zip465.2k