کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش کارورزی2 دانشگاه فرهنگیان

گزارش کارورزی2  دانشگاه فرهنگیان

دانلود گزارش کارورزی2  دانشگاه فرهنگیان به صورت کامل و آماده بافرمت PDF تعدادصفحات 28

این گزارش کارورزی به صورت کامل و آماده و شامل کلیه موارد مورد نیاز گزارش کار آموزی میباشد

هدف از کارورزی 3 یندی سازمان یافتهآ اخلاقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهره گیری از یافته اگر تدریس را فرا ن های علمیآ ش هودی و خلاقیت در موقعیت های بی بدیل و منحص ر به فرد اس تآ در ا ن اس ت ک ه موزش متون نی ازمن د ا ص ورت برن ام ه ک ارورزی ب ه ج ای تمرکز انحص اری بر ا دانش جومعلم فعا نه ب نان ا موقعیت های واقعی در س طح کلاس درس روبه رو ش ود و به ا کمک کند تا با به کارگیری روش های اس تد لیآ منطقی به بررس ی موقعیت های یادگیری فرینش الگوهای هنی و گاهی انتقادی نس بت به تجربیات اندوخته ش ده به ا پرداخته و با ا نان در اتخا طرح واره های ی بپردازد که به ا تص میمات ارربخش و ارزیابی نتای حاص ل از تص میمات جهت برنامه ریزی کمک کندآ تدریس عملی وابس ته به موقعیت اس ت و با ویژگی نده او در یک مکان و زمان خام انجام می دهدآ مرتبم اس ت از این های ش خص ی معلم و ا رو فرص ت های یادگیری تدارد دیده ش ده در کارورزی 2 ن اس ت آ به دنبال ا تا دانش جو معلم را در معرض دانش ک اربردی ک ه ترکیبی از انواع مختلف دانش )بی انی روی ه ایآ موقعی ت نان کمک کند تا درباره موقعیت های تربیتی بپردازد. فراش ناختی( اس ت قرار داده باش د و به ا در این برن ام ه از طریق فع الی ت طراحی ه ای ی ادگیریآ امک ان کس ر تجربی ات مس تقیم بررس یآ نتای و بازاندیش ی درخص وم دیدگاه های مختلف و دریافت های خود را بدس ت وبردآ در برنامه کارورزی ا 3دانش جو با قرار گرفتن در معرض تکالیف اص لی و اص یلآ توانای ی موزش )فردیآ گروه ه ای ین د ا م ل در عم ل را ب ه طور مق دم اتی از طریق مش ارک ت در فرا ل ت ا کو ک و بزرگ( و نهایت م ا اجرای یندها و فعالیت های یادگیری در سطح کلاس درس مستقل فرا نده در کلاس جریان داردآ دست می یابد. کسر خواهد نمود و به درد صحیحی نسبت به اپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
3_514772_8130.zip1 MB