کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش کارورزی2 دانشگاه فرهنگیان

گزارش کارورزی2  دانشگاه فرهنگیان

دانلود گزارش کارورزی2  دانشگاه فرهنگیان به صورت کامل و آماده بافرمت PDF تعدادصفحات 28

این گزارش کارورزی به صورت کامل و آماده و شامل کلیه موارد مورد نیاز گزارش کار آموزی میباشد

هدف از کارورزی 3 یندی سازمان یافتهآ اخلاقی و متعهدانه بدانیم که نیازمند بهره گیری از یافته اگر تدریس را فرا ن های علمیآ ش هودی و خلاقیت در موقعیت های بی بدیل و منحص ر به فرد اس تآ در ا ن اس ت ک ه موزش متون نی ازمن د ا ص ورت برن ام ه ک ارورزی ب ه ج ای تمرکز انحص اری بر ا دانش جومعلم فعا نه ب نان ا موقعیت های واقعی در س طح کلاس درس روبه رو ش ود و به ا کمک کند تا با به کارگیری روش های اس تد لیآ منطقی به بررس ی موقعیت های یادگیری فرینش الگوهای هنی و گاهی انتقادی نس بت به تجربیات اندوخته ش ده به ا پرداخته و با ا نان در اتخا طرح واره های ی بپردازد که به ا تص میمات ارربخش و ارزیابی نتای حاص ل از تص میمات جهت برنامه ریزی کمک کندآ تدریس عملی وابس ته به موقعیت اس ت و با ویژگی نده او در یک مکان و زمان خام انجام می دهدآ مرتبم اس ت از این های ش خص ی معلم و ا رو فرص ت های یادگیری تدارد دیده ش ده در کارورزی 2 ن اس ت آ به دنبال ا تا دانش جو معلم را در معرض دانش ک اربردی ک ه ترکیبی از انواع مختلف دانش )بی انی روی ه ایآ موقعی ت نان کمک کند تا درباره موقعیت های تربیتی بپردازد. فراش ناختی( اس ت قرار داده باش د و به ا در این برن ام ه از طریق فع الی ت طراحی ه ای ی ادگیریآ امک ان کس ر تجربی ات مس تقیم بررس یآ نتای و بازاندیش ی درخص وم دیدگاه های مختلف و دریافت های خود را بدس ت وبردآ در برنامه کارورزی ا 3دانش جو با قرار گرفتن در معرض تکالیف اص لی و اص یلآ توانای ی موزش )فردیآ گروه ه ای ین د ا م ل در عم ل را ب ه طور مق دم اتی از طریق مش ارک ت در فرا ل ت ا کو ک و بزرگ( و نهایت م ا اجرای یندها و فعالیت های یادگیری در سطح کلاس درس مستقل فرا نده در کلاس جریان داردآ دست می یابد. کسر خواهد نمود و به درد صحیحی نسبت به اپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
3_514772_8130.zip1 MB