کافی نت دانشجو (فرهنگیان )

اقدام پژوهی,پایان نامه ,برنامه سالانه,پروژه مهر,درس پژوهی,طرح جابر,طرح کرامت,کارآموزی,طرح توجیهی,پودمان,علمی کاربردی

کلیک کنید

اطلاعیه فروشگاه

دانشجویان و فرهنگیان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل aminsaleh2031@gmail.com استفاده نمایید. به دلیل عدم دسترسی به منابع تعدادی از فایل ها چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن از سایت اقدام نماییم.

گزارش کارورزی1و2 دانشگاه فرهنگیان

گزارش کارورزی1و2 دانشگاه فرهنگیان

دانلود گزارش کارورزی1و2 دانشگاه فرهنگیان به صورت کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 32

این گزارش کارورزی به صورت کامل و آماده و شامل کلیه موارد مورد نیاز گزارش کار آموزی میباشد

 مقدمه

ﮐﺎرورزي در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﻮداﻟﯽ ژرف و ﺑﯽ ﻧﻮر گﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﭘﻠﮑﺎن آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﻬﻨﺎور دﺷﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ فﮑﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ. آن ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻠﮑﺎن ﻧﺮدﺑﺎن را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ. آن ﮔﺎه ﮐﻪ ﻧﺮدﺑﺎن را ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و روي اوﻟﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ، ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ آن را اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و از ﻫﻤﺎن ﭘﻠﻪ اول ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ، اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﯾﯽ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ. آن ﭼﻪ را درﺑﺎره ﺻﻌﻮد از ﻧﺮدﺑﺎن ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ و ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻢ ﺑﻪ ذﻫﻨﻤﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﻧﺮدﺑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ، و ﭘﻠﮑﺎن آن را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮي در ﻧﻮردﯾﻢ. ﻫﺮ ﭘﻠﻪ اي را ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻤﻨﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺣﺲ ﮐﺮده اﯾﻢ ﻗﻮت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي روﺷﻦ ﺗﺮي ﻣﯽ رﺳﯿﻢ. در ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮدال ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ آﺷﮑﺎري ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﺪارد، ﭘﺮش و ﺟﻬﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﻧﺮدﺑﺎن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﭘﺮدازي ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺧﻮد را در ﭘﻠﻪ آﺧﺮ ﻗﺮار داد. اﮔﺮ ﻫﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﻠﻪ ﻫﺎ را ﯾﮏ در ﻣﯿﺎن، ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﻮد و ﺑﺪون ﻟﻤﺲ ﭘﻠﻪ اي از روي آن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدو ﺑﺎﻻ رﻓﺖ، اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﭼﻮن زود ﺧﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺘﺎد. آن وﻗﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ را ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﻮدال ﺗﯿﺮه ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻌﯿﺪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺷﺘﺎب ﭘﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ، ﯾﺎ ﭘﻠﻪ اي زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎن ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮﯾﻢ. ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه اي درﺳﺖ و ﺳﻨﺠﯿﺪه از ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﻢ. ﯾﻌﻨﯽ از ﭘﻠﻪ اي ﺑﻪ ﭘﻠﻪ اي دﯾﮕﺮ. ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻌﻮد ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ. ﮐﺎرورزي در داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﮑﺮر ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺪرﯾﺲ. ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن «ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻤﻠﯽ»، «ﺗﻤﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮي»، «ﮐﺎرآﻣﻮزي»ﯾﺎ «ﮐﺎرورزي»ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﺪرﯾﺲ، ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﮑﺮر و ﻣﮑﺮر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﯿﺎﻣﯿﺰﻧﺪ، و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﻣﺪاوﻣﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ، ﺗﺎ داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎدﮐﺎر ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ رواﻧﻪ ﮐﻼس ﻫﺎي درس در ﻣﺪارس ﺑﺸﻮﻧﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرورزي و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﺪرﯾﺲ ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد. و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﭼﻪ ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎده و ﭼﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻋﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﮐﺎرورزي داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﮐﺎري ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ وﯾﮋه را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻫﺪ. اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرورزي ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﺎ آن ﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ، ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺪﻫﻨﺪ و اداره ﮐﻼس ﻫﺎي درس و ﺗﺪرﯾﺲ دروس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺤﻮل ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا: ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎ در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﺮﮐﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
4_514934_7338.zip917k